Viisi päivittäistä rukousta - kuinka muslimit rukoilevat?

Rukouksen (salat) suorittaminen

Nyt kun wudusi on kunnolla tehty, voimme jatkaa itse rukoukseen. Rukouksen eri vaiheiden hahmottamiseksi on tärkeää ymmärtää, että se koostuu liikesarjoista (rak’a). Lähes jokainen rak’a taas koostuu samoista liikkeistä. Lausuttava teksti on kuta kuinkin sama kaikissa rukouksissa. Vain lausumisjärjestys muuttuu jonkin verran riippuen siitä kuuluuko rukoukseen 2 liikesarjaa, 3 liikesarjaa vai 4 liike sarjaa. Tässä listassa on koottuna kuinka monta liikesarjaa kuhunkin päivittäiseen rukoukseen kuuluu:

  • Fajr – Rukous  koostuu kahdesta liikesarjasta (raka’ah)
  • Dhur – Rukous koostuu neljästä liikesarjasta (raka’ah)
  • Asr – Rukous koostuu neljästä liikesarjasta (raka’ah)
  • Maghrib – Rukous koostuu kolmesta liikesarjasta (raka’ah)
  • Isha – Rukous koostuu neljästä liikesarjasta (raka’ah)

Selitämme aluksi, kuinka Fajr-rukous suoritetaan alusta loppuun. Se koostuu kahdesta liikesarjasta. Selitämme myös mitä rukouksen aikana lausutaan. Fajr-rukouksen ohjeen avulla osaat tulkita lopussa olevaa taulukkoa, jossa kuvataan miten muut rukoukset suoritetaan. Lopussa on myös videoita, joiden avulla voit opetella kaikki viisi päivittäistä rukousta alusta loppuun.

Uusille muslimeille Koraanin lukujen eli suurien ja muiden lausumien sekä liikesarjojen muistaminen saattaa tuntua vaikealta. Jos kuitenkin yrität rukoilla päivittäin, rutiinit alkavat lopulta tuntua helpoilta.

Fajr-rukouksen kahden liikesarjan suorittaminen

Ensimmäinen liikesarja

1 - Lausu hiljaa aikomuksesi rukoilla

Käännyttyään Qiblan suuntaan, rukoilijan tulisi mielessään ilmaista aikomuksensa suorittaa kyseessä oleva pakollinen rukous.

2 - Nosta kätesi korvien tasolle ja lausu “Allahu akbar”

Seiso paikallasi ja nosta kätesi niin, että sormenpääsi ovat korvien kohdalla. Kämmentesi tulisi osoittaa eteenpäin. Lausu:

“Allahu Akbar” (Jumala on Suurin).

Profeetta Muhammed (rauha hänelle) sanoi, että rukoillessa katseen tulisi aina olla siinä kohdassa, johon kumarrutaan sujuudissa.

3 - Aseta kätesi rintakehän päälle ja suuntaa katse maahan

Laita kätesi rinnallesi, oikea käsi vasemman päälle. 

4 - Lausu Avauksen suura (al Fatiha)

Lausu ensi seuraavasti: 

A’uuthu billaahi minash-shaitanir-rajim

(Etsin Allahilta turvaa kirottua Saatanaa vastaan).

Lausu sitten Avauksen suura (Al-Fatiha).

Bismillaahir-rahmaanir-rahim

Al-hamdu lillahi rabbil ‘alamiin

Ar-rahmanir-rahim

Maliki jawmiddin

Ijjaka na’budu wa jjaka nasta’in

Ihdinassiratal mustaqim

Siratallathina an’amta ‘aleihim

ghairil maghdubi ‘aleihim waladdallin

Amin

(Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen

Kunnia Jumalalle, maailman Herralle

Armeliaalle Armahtajalle

Tuomiopäivän Ruhtinaalle

Sinua me palvomme, Sinua me huudamme avuksi

Johdata meidät oikealle tielle

niiden tielle, joille Sinä olet suosiollinen

ei niiden, joiden päälle Sinuun vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat eksyksissä

Amin)

5 - Lausu mikä tahansa Koraanin suura

Avauksen suuran(al Fatiha) jälkeen voit lausua minkä tahansa Koraanin suuran. Rukoukset, joissa on useampi liikesarja (dohr, asr, maghreb, isha): kolmannessa ja neljännessä liikesarjassa kohta 5 ohitetaan ja siirrytään suoraan kohtaan 6. Ts. lausutaan vain al-Fatiha. 

Alla on esimerkkinä Vilpittömän uskon suura (Koraani, no 112).

Qul huwallahu ahad

Allahussamad

Lam jalid walam julad

Walam jakullahu kufuwan ahad

(Sano: Hän, Jumala, on yksi

Jumala, ikuinen

Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt,

eikä Hänellä ole ketään vertaista).

6 - Tee ruku (eteenpäin kumartuminen)

Seiso paikallasi ja nosta kädet kuten kohdassa 2. Sano:

Allahu Akbar” (Jumala on Suurin).

Kumarru eteenpäin ja laita kädet polviisi (tämän asennon nimi on rukuu). Sano kolme kertaa:

“Subhana rabbijal ‘athim” (Kunnia Herralleni, Mahtavimmalle)

7 - Palaa seisovaan asentoon

Nouse seisomaan suorana. Noustessasi lausu:

“Sami’-Allahu liman hamidah” (Allah kuulee sitä, joka ylistää Häntä)

Seiso paikallasi ja nosta kädet kuten kohdassa 2.

Seisoessasi lausu:

“Rabbana wa lakal hamd” (Herramme, Sinulle kuuluu ylistys)

8 - Tee sujud (maahan kumartuminen)

Kumarru kasvoillesi maahan sujud-asentoon. Kumartuessasi lausu:

“Allahu Akbar” (Jumala on Suurin)

Kun olet tässä asennossa, lausu kolme kertaa:

Subhana rabbijal ‘ala” (Kunnia Herralleni, Korkeimmalle)

TÄRKEÄÄ! Sujud-asento:

  • Nenä ja otsa koskettavat maata
  • Molemmat kämmenet ovat maassa, sormet yhdessä ja osoittaen eteenpäin
  • Molemmat polvet ovat maassa
  • Jalkaterät ovat pystyasennossa päkiöiden päällä
9 - Nouse ylös sujudista ja istu hetki paikallasi

Nouse istumaan ja noustessasi lausu:

“Allahu Akbar” (Jumala on Suurin)

Istu polvillasi vasemman jalkaterän maatessa suorana ja oikean jalkaterän ollessa pystyasennossa päkiän päällä. Oikean jalan varpaiden tulee osoittaa qiblaa kohti. Kädet lepäävät polvilla, sormet yhdessä osoittaen eteenpäin. Lausu kolme kertaa:

“Rabbighfirlii” (Oi Allah, anna minulle anteeksi)

10 - Tee sujud uudestaan ja palaa sitten seisovaan asentoon

Mene uudestaan sudzuud-asentoon. Kumartuessasi maahan, lausu:

“Allahu Akbar” (Jumala on Suurin)

Kumartuneena lausu kolme kertaa:

“Subhaana rabbijal ‘alaa” (Kunnia Herralleni, Korkeimmalle)

Ensimmäinen liikesarja on nyt valmis. Jokaisen rukouksen ensimmäinen ra’kah sisältää nämä kymmenen vaihetta.

Siirry toiseen liikesarjaan (rak’a).

Toinen liikesarja

Nouse seisomaan ja noustessasi lausu:

“Allahu Akbar” (Jumala on Suurin)

Toista ensimmäisen liikesarjan vaiheet 3-10. 

11 - Tee tashahud

Vaiheen 10 jälkeen, älä nouse seisomaan vaan mene istuvaan asentoon ja lausu:

Allahu Akbar” (Jumala on Suurin)

Tehdessäsi ensimmäistä tashahhudia, istu selkä suorana ja anna vasemman kätesi levätä vasemmalla polvellasi/reidelläsi. Paino vasemman jalan päällä aseta oikea jalkateräsi pystysuoraan asentoon siten, että varpaat ovat maassa ja osoittavat qiblan suuntaan.

Istumassa nosta oikea etusormesi ja lausu: 

Attahijjatu lilahi wassalawatu wattajjibatu,

Assalamu ‘aleika ajjuhan-nabijju wa rahmatullahi wabarakatuh,

Assalamu ‘aleina wa ‘ala ‘ibadillahissalihiin,

Ash-hadu allaaa ilaha illallah wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.

 

(Tervehdykset rukoukset ja kaikki hyvä olkoon Allahille,

Rauha sinulle oi Profeetta ja Allahin armo ja Hänen siunauksensa,

Rauhaa meille ja Allahin oikeamielisille palvelijoille,

Todistan ettei ole muuta jumalaa kuin Allah ja todistan että Muhammed on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.)

12 - Siunaukset Profeetalle (Darood) ja rukouksen päättäminen

Tashahudin jälkeen lausu daruud. Muita kuitenkin, että daruud lausutaan vain rukouksen viimeisen rak’an jälkeen (katso taulukko).

Allahumma salli ‘ala Muhammadinwa ‘ala ali Muhammad,

Kama salita ‘ala Ibrahima wa ‘ala ali Ibrahima innaka hamidum majiid,

Allahumma barik ‘ala Muhammadinwa ‘ala ali Muhammad,

Kama barakta ‘ala Ibrahima wa ‘ala ali Ibrahima innaka hamidum majid.

(Oi Allah, lähetä rukoukset Muhammedille ja Muhammedin perheelle,

kuten lähetit rukoukset Ibrahimille ja Ibrahimin perheelle sinä olet ainoa palvelemisen arvoinen kunnioitettavin,

Oi Allah, lähetä siunauksesi Muhammedille ja Muhammedin perheelle,

kuten lähetit siunauksesi Ibrahimille ja Ibrahimin perheelle totisesti Sinä olet ainoa palvelemisen arvoinen, Kunnioitettavin.

Daruudin jälkeen käännä pääsi oikealle ja lausu:

“Assalaamu ‘aleikum wa rahmatullah” (Allahin rauha ja armo teille)

Käännä pääsi vasemmalle ja sano jälleen:

“Assalaamu ‘aleikum wa rahmatullah” (Allahin rauha ja armo teille)

Nyt toinen liikesarja ja samalla koko Fajr-rukous on valmis.

Taulukko, josta näet kaikkien rukousten vaiheet

Taulukosta näet, mitkä vaiheet kuuluvat kuhunkin päivittäiseen rukoukseen.

Fajr (2 Rak’aa)

Fajr-rukous ohjeistettiin yllä, mutta se näkyy myös allaolevassa taulukossa. 

1. rak’a

2. rak’a

Vaiheet

1 – 10

3 – 12

Dohr, Asr & Isha’ (4 Rak’aa)

1. rak’a

2. rak’a

3. rak’a

4. rak’a

Vaiheet

1 – 10

3 – 11 (nouse seisomaan vaiheen 11 jälkeen)

3 – 10 (ohita vaihe 5)

3 – 12 (ohita vaihe 5)

Maghrib (3 Rak’aa)

1. rak’a

2. rak’a

3. rak’a

Vaiheet

1 – 10

3 – 11 (nouse seisomaan vaiheen 11 jälkeen)

3 – 12 (ohita vaihe 5)

Kuten taulukosta näet, pidemmissä kuin kahden ra’kan rukouksissa (dohr, asr, maghreb, isha) tehdään tashahhud kaksi kertaa. Jälkimmäisen eli viimeisen tashahhudin aikana istutaan asennossa, jonka nimi on tawarruk. Se tarkoittaa, että voit muuten istua kuin ensimmäisen tashahhudin aikana (vaihe 11), mutta et istu vasemman jalan päällä vaan pakaroillasi. Pidä samalla vasen jalkateräsi oikean säären alla. Katso kuvaa.