Usko profeettoihin

Ihmiset eivät itse voi löytää johdatusta, ymmärtää Jumalaa, kuolemanjälkeistä elämää tai elämän tarkoitusta. Tämän vuoksi Jumala on valinnut ihmisten keskuudesta profeettoja välittämään Hänen viestiään ihmiskunnalle. Profeettojen kautta Jumala on lähettänyt selkeitä käytännön ohjeita selittääkseen ihmisille olemassaolon tarkoituksen.

Muslimit uskovat, että jokaiselle kansakunnalle on valittu profeetta jossakin historian vaiheessa. Joitakin tunnettuja profeettoja ovat Aatami (Aadam), Nooa (Nuh), Aabraham (Ibrahim), Iisak (Ishaq), Mooses (Musa), Jeesus (’Isa) ja Muhammed, rauha olkoon heidän kaikkien kanssa. Muslimit uskovat myös, että profeettoja on kaiken kaikkiaan ollut jopa 124 000, joista vain 25 mainitaan nimeltä Koraanissa, islamin pyhässä kirjassa.

Kaikki profeetat välittivät saman viestin

Jumalan asettama uskonto koko ihmiskunnalle on nimeltään islam, mikä merkitsee alistumista tai antautumista. Islam ei tarkoita vain profeetta Muhammedin (rauha hänelle) saamia ilmoituksia, vaan se sisältyi myös aikaisempien profeettojen tuomaan viestiin Jumalalta. Sen vuoksi Koraani opettaa, että aikaisemmat uskonnot, kuten kristinusko ja juutalaisuus niiden alkuperäisessä muodossa, perustuivat uskoon Jumalan ykseydestä.

Jokainen profeetta välitti jumalallisen viestin yhden Jumalan palvelemisesta ja moraalisesti oikeamielisestä elämästä. Aikaisempien profeettojen viesti kuitenkin katosi, muuttui tai se hylättiin aikojen kuluessa. Vain osia alkuperäisestä viestistä säilyi. 600-luvulla Jumala lähetti Muhammedin (rauha hänelle) viimeisenä profeettana koko ihmiskunnalle palauttamaan aikaisempien profeettojen jumalallisen viestin. Muhammed, rauha hänelle, ei tuonut uutta viestiä, vaan välitti saman viestin kuin aikaisemmatkin profeetat. Koraanissa, Profeettojen suurassa, sanotaan:

“Jokaiselle lähettiläälle, jonka olemme lähettäneet ennen sinua, olemme antaneet ilmoituksen, ettei ole muuta jumalaa kuin Minä. Palvokaa siis Minua” (Koraani 21:25).

Tässä samassa suurassa Jumala myös kertoo kaikkien profeettojen tunnustaneen samaa uskontoa.

“Tämä on teidän kansakuntanne, yksi kansakunta, ja Minä olen teidän Herranne” (Koraani 21:92).

Aabrahamin, Nooan, Mooseksen, Jeesuksen, Muhammedin ja kaikkien muiden profeettojen katsotaan kuuluvan samaan perheeseen. Profeetta Muhammed, rauha hänelle, sanoi: “Minä olen kaikista ihmisistä läheisin Jeesukselle, Marian pojalle, sekä tässä maailmassa että tuonpuoleisessa.

Kaikki profeetat välittivät saman viestin, mutta eri aikoina ja eri kansoille. Heidän lakinsa ja käytäntönsä olivat vähän erilaiset mutta heidän uskonsa oli sama. Toisin sanoen, eri ajanjaksoista johtuen profeetoilla saattoi olla erilaisia sääntöjä koskien rukousta, avioliittoa, hyväntekeväisyyttä ja puhdistautumista. Heidän uskonsa koskien Jumalaa, kuolemanjälkeistä elämää, pyhiä kirjoituksia ja opetuksia oli kuitenkin sama.

Islamille, juutalaisuudelle ja kristinuskolle yhteinen käsitys on, että Jumala lähetti profeettoja johdatukseksi ihmisille. Islam kuitenkin eroaa näistä kahdesta muusta uskonnosta merkittävästi koskien profeettojen roolia. Islam opettaa, että kaikki profeetat olivat moraalisesti oikeamielisiä, eivätkä he antautuneet heidän kansansa harjoittamille synneille. Esimerkiksi Aaronin (Harun) Koraani kertoo pysyneen oikeassa uskossa, kun taas Vanhassa Testamentissa hänen sanotaan palvoneen kultaista vasikkaa. Yksi tärkeimmistä eroista on, että islam kieltää jyrkästi profeettojen jumaluuden, joten Jeesukseen viitataan Jumalan profeettana, eikä Jumalana tai Jumalan poikana. Samalla islam kuitenkin tunnustaa, että profeetat saattoivat tehdä inhimillisiä erehdyksiä, mutta nämä tahattomat virheet eivät poista heidän korkeampaa moraalista luonnettaan.

Muslimit kunnioittavat kaikkia profeettoja

Muslimien tulee uskoa kaikkiin profeettoihin ja kunnioittaa heitä, sekä todistaa, että profeetta Muhammed, rauha hänelle, oli viimeinen lenkki profeettojen vuosituhantisessa ketjussa.

“Sanokaa: Me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä on lähetetty Abrahamille, Ismaelille, lisakille, Jaakobille ja sukukunnille ja mitä Mooses, Jeesus ja profeetat ovat saaneet Herraltaan. Me emme tee eroa heidän välillään, vaan alistumme Hänelle” (Koraani 2:136).